Lu, Bin, Yi-Yu Yan, Yong-Fu Qiu, Tian-Li Zhang, Shi Qi, Jian-Hua Tian, Wan-Yue Luo, Xiao Hu, and Jin Wang. 2019. “A Green and Scalable Synthesis of 1-Amino Anthraquinone”. Asian Journal of Applied Chemistry Research 3 (1), 1-5. https://doi.org/10.9734/ajacr/2019/v3i130081.